راه‌های موفقیت

راه هاي ثروتمند شدن و راههاي موفقيت يك انسان چيست ؟

اضطراب و نگراني يك فرد يكي از موانع اصلي كاميابي و ثروتمند شدن است تمام انسان ها  با نگراني مالي به خواب مي روند و با نگراني هاي مالي از خواب بيدار مي شوند و با همين نگراني مالي به كار مي روند.

اگر در آرزوي ثروتمند شدن مي باشيد بايد تمام نگراني هاي مالي و ديگر نگراني هايتان را از روح و جسمان خارج كنيد .

بايد قدرت تجسمي ذهني و رواني خود را تقويت نمائيد.

ياد بگيريم تمام مشكلات روزمره يكي از نشانه هاي زنده بودن است هرچه مشكلات بيشتري داشته باشيم زنده تر و فعال تر هستيم

انسانها نبايد توقع كنند كه بايد يك زندگي راحتي داشته باشند چون اين امر غيرممكن است

ولي مي توانيم به كمك تقويت روحي و ذهني و رواني خودمان و استفاده مفيد از راهكارهاي مقابله و حل مشكلات تمام موانع ثروتمند شدن را كنار بزنيم.

مهم نيست كه به زمين بيفتيم ، بلكه مهم اين است كه بر زمين باقي نمانيم

انسان ها بايد اين را درك نمايند چيزي به نام شكست وجود ندارد هرچه كه هست تجربه مفيد است اين را بايد بدانيد آنچه را فكر مي كنيد شكست تان داده و شما را ناراحت كرده عملاً يك تجربه بسيار ارزنده اي است كه در آينده از آن بتوانيد در راه موفقيت استفاده نمائيد و موفق خواهيد شد.

يكي از ارزشممندترين داشته هاي انسان ، داشتن انرژي مثبت و توكل به خداست هر سختي براي خودش يك سودخوبي براي ما به همراه خواهد داشت ،كه در آينده برايمان مفيدو موثر خواهد بودوشما بايد يقين داشته باشيد هرمشكلي كه سر راه  شما ايجاد مي شود يك راه حل منطقي دارد به شرط اينكه  براي پيدا كردن راه حل آن به اندازه كافي تلاش نمائيد.

اين جمله معروف را ملكه ذهنتان قرار دهيد” سختي ها فاني اند و سرسخت ها باقي”  پس بجاي اينكه در برابر مشكلات ديدگاه منفي داشته، از اينكه بگوئيد نمي تونم اين مشكل را حل كنم ،  اين مشكل سخته ،  به بن بست رسيدم ،  مشكلاتم ديگه درست نميشه يا …  . با اين تعابير تمام كارتان را قفل مي كنيد درعوض با انرژي مثبت تمام ذهنتان را بر روي راه حل

مشكل متمركز نمائيد . اين را همگان قبول دارند كه دنيا پر از درد و رنج و مشكلات است ، اما اين را هم قبول نمائيم حل اين مشكلات راه حلهاي فراواني دارد.

يكي از راهكارهاي عملي : ذهن و روح را از استرس رها نمائيم و از ضمير ناخودآگاهمان براي حل اين مشكلات كمك بگيريم.

درنهايت با انتخاب بهترين راهكارها و عزمي راسخ و پشتكار آن خواسته را اجرائي نمائيم در طول اين مسير پرپيچ و خم با صبر و توكل به خدا  و با درايت و پشتكار ادامه دهيم  كه موفقيت از آن خود ماست.

اين جمله را هميشه در روح و خون خود فرونمائيد كه ما مي توانيم و حتماً موفقيم.

              آينده در انتظار توست،حتماً موفق خواهيد شد.

                                                                             فرهادميرآخوري


شماره بعدي ( شماره2 )

در ادامه موضوعات : در مورد رمز موفقيت شما و راهكارهاي صحيح و اصولي رسيدن به ثروت بحث خواهيم كرد.

تذكر : حتماً موضوعات را با دقت دنبال نمائيد و با بكارگيري عملي و راز رمز موفقيت و چگونه به ثروت رسيدن را پيگيري نمائيد و شما يكي از كساني خواهيد بود با به كارگيري اين رموز به آن هدف خواهدرسيد.


 ادامه مطلب