لیست قیمت خودم

لیست قیمت گوشت گاوی  و گوسفندی شرکت سامان گوشت آسیا تاریخ95/9/30

 ردیف            شرح      وزن(کیلوگرم)    قیمت(ریال)

درجه عالی

    قیمت(ریال)

درجه ممتاز

    قیمت(ریال)

درجه 1

 1  گوشت گاو        1  56/000  45/000  35/000
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12