مطالب سایت1

قابل توجه کلیه قصابها و کشتارگاه ها وچوبداران استان تهران

قابل توجه کلیه قصابها و کشتارگاه ها وچوبداران استان تهران

کشتارگاه بزرگ صنعتی سامان گوشت آسیا واقع در کهریزک – دوتویه علیا جهت رفاه حال مشتریان بشرح ذیل آمادگی خود را جهت کشتار دام سبک و سنگین و شتری اعلام میدارد :

1- مجهزبه بزرگترین میدان بروش دام زنده سبک و سنگین

2- مجهزبه سالن های بزرگ صنعتی و خط اتوماتیک جهت کشتار دام سبک و سنگین

3- مجهزبه بزرگترین میدان دام سبک و سنگین

4- مجهزبه سالن های دپوی گوشت و دارای خط های مختلف جهت هر کشتارکن که این قسمت اهمیت خاصی برای کشتارکن داشته و دارد و این امکان منحصر به فرد بوده

5- دارای سالن های رفاهی و اتاق های مخصوص چوبداران و دفاتر مخصوص جهت قصابها

6- دارای سالن های بسته بندی گوشت – کله گاوی – جگر و دیگر مواد خام دامی و سردخانه های مختلف این مجتمع بزرگ صنعتی براساس نظر و خواسته های چندین ساله قصابها و کشتارکن ها و چوبداران ساخته شده است

قابل توجه کلیه قصابها و کشتارگاه ها وچوبداران استان تهران قابل توجه کلیه قصابها و کشتارگاه ها وچوبداران استان تهران کشتارگاه بزرگ صنعتی سامان گوشت آسیا واقع در کهریزک – دوتویه علیا جهت رفاه حال مشتریان بشرح ذیل آمادگی خود را جهت کشتار دام سبک و سنگین و شتری اعلام میدارد : 1- مجهزبه بزرگترین میدان بروش دام زنده سبک و سنگین 2- مجهزبه سالن های بزرگ صنعتی و خط اتوماتیک جهت کشتار دام سبک و سنگین 3- مجهزبه بزرگترین میدان دام سبک و سنگین 4- مجهزبه سالن های دپوی گوشت و دارای خط های مختلف جهت هر کشتارکن که این قسمت اهمیت خاصی برای کشتارکن داشته و دارد و این امکان منحصر به فرد بوده 5- دارای سالن های رفاهی و اتاق های مخصوص چوبداران و دفاتر مخصوص جهت قصابها 6- دارای سالن های بسته بندی گوشت – کله گاوی – جگر و دیگر مواد خام دامی و سردخانه های مختلف این مجتمع بزرگ صنعتی براساس نظر و خواسته های چندین ساله قصابها و کشتارکن ها و چوبداران ساخته شده است