نمایندگی ها

نمایندگی ها

شما مي توانيد اطلاعات خواسته شده را به آدرس ايميل شركت ارسال نمائيد :     Asia.meat@yahoo.com

نام ونام خانوادگي :

تلفن ثابت :

موبايل :

آدرس محل سكونت:

آدرس فروشگاه :

مساحت فروشگاه :

نوع مالكيت :            استيجاري :              مدت اجاره :

                          غير استيجاري :

پست الکترونيکي: