حضور حجت الاسلام رضائی زاده و هیئت همراه جهت بازدید ذبح شرعی

حضور حجت الاسلام  رضائی زاده و هیئت همراه

جهت بازدید ذبح شرعی